System logo
BBbike
City logo
City logo
Strona startowa / REGULAMIN

REGULAMIN

Regulamin korzystania z Systemu Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerów Miejskich.

 

I. Preambuła.

 

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerów Miejskich, działającego na obszarze miasta Bielska-Białej.

 

Regulamin dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej www.bbbike.eu.

 

II. Definicje.

 

2.1 Regulamin lub Regulamin Systemu - niniejszy regulamin, opisujący reguły i warunki korzystania z systemu roweru miejskiego, zakres praw, obowiązków oraz odpowiedzialności Operatora i Klienta, a także informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Akceptacja Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych, stanowi wymóg niezbędny do przystąpienia i korzystania z systemu roweru miejskiego. Klient zawiera umowę z Operatorem systemu z chwilą rejestracji, akceptując Regulamin.

2.2 Umowa - porozumienie pomiędzy Klientem a Operatorem systemu ustalające wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta podczas procesu rejestracji w systemie, w momencie akceptacji Regulaminu przez Klienta oraz uiszczenia jednorazowej, bezzwrotnej opłaty inicjalnej, przeznaczonej w całości na pokrycie pierwszych wypożyczeń roweru przez użytkownika.

2.3 Operator Systemu - jednostka organizacyjna, która realizuje usługi związane z obsługą Systemu; operatorem systemu jest Homeport Polska Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.

2.4 System - działająca 24 godziny w ciągu doby infrastruktura techniczna i teleinformatyczna, oprogramowanie, urządzenia i rowery, służące realizacji usługi bezobsługowego, krótkoterminowego wypożyczania rowerów, określany w dalszej części Regulaminu również jako „Usługa” i „Wypożyczalnia”.

2.5 Homeport - dostawca infrastruktury technicznej i teleinformatycznej. Homeport jest dostawcą systemu informatycznego, w którym rejestracja jest konieczna w celu korzystania z Systemu.

2.6 Klient - osoba, która dokonała rejestracji w Systemie na stronie internetowej, zaakceptował Regulamin i Umowę oraz uiścił opłatę inicjalną w wysokości 10,00 zł brutto (słownie: dziesięć złotych i 00/100). Dalej określana również jako „Użytkownik”.

2.7 Serwis Systemu – obsługa techniczna systemu, zajmująca się konserwacją, alokacją i naprawami Systemu.

2.8 Biuro Obsługi Klienta – Infolinia zapewniająca kontakt z Operatorem Systemu przy pomocy: telefonu, pod numerem +48 33 444 8888, poczty głosowej oraz poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: bok@bbbike.eu; czynne w godzinach od 6:00 do 22:00 w dni robocze oraz od 9:00 – 21:00 w soboty, niedziele i święta.

2.9 Obszar systemu - granice administracyjne Miasta Bielska-Białej, w obrębie których dozwolone jest korzystanie z rowerów Systemu.

2.10 Stacja – wyznaczony teren i zlokalizowane na nim urządzenia służące do wypożyczania oraz zwrotu rowerów przez Klientów, wyposażone w stojaki rowerowe do których zwracane (parkowane) są rowery oraz terminal.

2.11 Terminal – urządzenie przeznaczone do obsługi wypożyczeń i zwrotów rowerów, rejestracji i zarządzania kontem użytkownika, znajdujące się na Stacji.

2.12 Stojak – stanowisko do parkowania roweru w postaci specjalizowanego mechanizmu z elektrozamkiem.

2.13 Identyfikator Klienta – Login oraz numer PIN nadany Klientowi podczas rejestracji w Systemie.

2.14 Tabela opłat – cennik usług i opłat Systemu, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu, dostępny na stronie internetowej www.bbbike.eu, w aplikacji mobilnej oraz na Stacjach.

2.15 Rachunek Klienta – osobisty rachunek Klienta w Systemie, na którym realizowane są uznania oraz obciążenia za korzystanie z Systemu zgodnie z Tabelą opłat.

2.16 Płatności Internetowe - systemy szybkich płatności online, których operatorami są zewnętrzni dostawcy usług.

2.17 Opłata inicjalna – jednorazowa, bezzwrotna, minimalna opłata w wysokości 10 zł uiszczana przez Klienta podczas rejestracji w Systemie warunkująca uprawnienie do rozpoczęcia korzystania z systemu, przeznaczona w całości na pokrycie pierwszych wypożyczeń roweru przez użytkownika. 2.18 Kwota doładowania – kwota wniesiona przez Klienta w formie przedpłaty (doładowania) na Rachunek Klienta, do wykorzystania całkowicie na pokrycie opłat za korzystanie z Systemu według Tabeli Opłat.

2.19 Wypożyczenie roweru – rozpoczęcie korzystania z roweru. Wypożyczenie roweru opisuje punkt VII. Regulaminu: „Wypożyczenie roweru”.

2.20 Zwrot roweru – zakończenie korzystania z roweru w dowolnej Stacji. Zwrot roweru opisuje punkt X. Regulaminu: „Zwrot roweru”.

2.21 Linka zabezpieczająca – blokada rowerowa z zamkiem szyfrowym. Służąca do zabezpieczenia roweru podczas postoju lub zwrotu roweru na stacji w przypadku pełnej stacji.

2.22 Aplikacja mobilna – oprogramowanie systemu,  działające na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, palmtopy czy tablety. Dostawcą Aplikacji mobilnej jest Homeport.

2.23 Akcje specjalne - akcje promocyjne i informacyjne przeprowadzane dla Klientów Systemu w czasie jego funkcjonowania, w zakresie nowych funkcjonalności Systemu lub jego rozbudowy.

2.24 Organizator systemu – Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

2.25 Mapa stacji Systemu – teren miasta Bielska-Białej, na którym zlokalizowane są stacje, przedstawiony na stronie internetowej www.bbbike.eu, Stacjach oraz w aplikacji mobilnej, w obrębie którego funkcjonuje System.

 

III. Dostęp do Usługi.

 

3.1 Pełny dostęp do Usługi jest możliwy przy spełnieniu przez system informatyczny Klienta następujących, łącznych wymogów technicznych:

a)      posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu email), umożliwiającego kontakt z Operatorem / Infolinii,

b)      posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia wraz z zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Mozilla FireFox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari.

c)       Posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet,

d)      posiadanie w używanej przez Klienta przeglądarce internetowej włączonej obsługi skryptów Java Script (domyślnie włączona w przeglądarce internetowej),

3.2. Operator Systemu informuje, iż możliwe jest korzystanie z innych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych w urządzeniu końcowym o którym mowa powyżej, jednakże w takiej sytuacji, ze względów technologicznych, nie może zapewnić poprawnego działania.

3.3. Operator zapewnia najnowszą wersję Aplikacji Mobilnej dostępnej na urządzenia z systemem operacyjnym iOS i Android. Aby aplikacja działała poprawnie należy zawsze instalować najnowszą dostępną wersję.

 

IV. Warunki ogólne korzystania z Systemu.

 

4.1 Warunkiem korzystania z Systemu jest przeprowadzenie przez Klienta procedury rejestracji na stronie www.bbbike.eu lub terminalu stacji. Proces polega na podaniu przez Klienta wymaganych, prawidłowych i prawdziwych danych personalnych (imię i nazwisko) i danych kontaktowych (adres email oraz numer telefonu), akceptacji postanowień Regulaminu oraz dokonaniu bezzwrotnej Opłaty inicjalnej.

4.2 Podanie i udostępnienie danych osobowych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu korzystania z Systemu. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje się w pkt. VI poniżej.

4.3 Operator Systemu wyda Klientowi rower do korzystania na zasadach i warunkach zawartych w Regulaminie. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności uiszczać opłaty za wypożyczenie roweru na wskazany przez Operatora rachunek bankowy za pośrednictwem indywidualnego konta w Systemie oraz używać roweru zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.4 Warunkiem korzystania z Systemu jest posiadanie przez Klienta na Rachunku Klienta środków finansowych w wysokości minimum 4,00 zł (słownie: czterech złotych 00/100), przy czym kwota ta dotyczy uprawnienia do wypożyczenia jednego roweru. Użytkownik powinien również każdorazowo zabezpieczyć kwotę, którą zamierza wykorzystać na przejazdy realizowane w Systemie.

4.5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za rower od momentu jego wypożyczenia - wypięcia go ze

Stacji, do momentu zwrotu roweru - wpięcia go do Stacji lub zwrócenia za pomocą linki zabezpieczającej i zakończenia procedury zwrotu roweru, z zastrzeżeniem punktu 4.6 niniejszego rozdziału Regulaminu. Klient odpowiada w szczególności za wszelkie uszkodzenia powstałe z jego winy, od chwili wypożyczenia roweru z dowolnej Stacji, do momentu zwrotu roweru, na dowolnej Stacji.

4.6 Osoby małoletnie, które nie ukończyły 18 roku życia lub inne osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, muszą przed zawarciem Umowy przekazać Operatorowi pisemną zgodę rodziców lub przedstawicieli ustawowych (opiekunów prawnych) do zawarcia Umowy oraz oświadczenie o akceptacji Regulaminu, przejęciu przez rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych (opiekunów prawnych) odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. Wzór oświadczenia dostępny znajduje się na stronie internetowej www.bbike.eu (załącznik nr 1). Podpisane oświadczenie musi być doręczone Operatorowi poprzez wysłanie go listem poleconym na adres Operatora Systemu: Homeport Polska Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.

4.7 Klient ma obowiązek natychmiast powiadomić Biuro Obsługi Klienta o kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia roweru oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w miejscowej jednostce Policji. Klient odpowiada za kradzież wypożyczonego roweru i ponosi za to odpowiedzialność finansową w przypadku jego niewłaściwego zabezpieczenia przed kradzieżą w czasie trwania wypożyczenia, w tym np. nie zabezpieczenie roweru linką zabezpieczającą.

4.8 Użytkowanie wypożyczonego roweru jest dozwolone na terenie miasta Bielska-Białej, na obszarze określonym przez Operatora Systemu, przedstawionym na stronie internetowej www.bbbike.eu oraz w aplikacji mobilnej.

 

V. Odpowiedzialność / Zobowiązanie Klienta.

 

5.1. Klient jest odpowiedzialny za korzystanie z roweru zgodnie z warunkami Regulaminu oraz przepisów Kodeksu Drogowego.

5.2. Klient zobowiązuje się zakończyć wypożyczenie w stanie niepogorszonym od stanu w którym wypożyczył rower.

5.3. Klient zobowiązuje się zapewnić w czasie wypożyczenia prawidłowe i skuteczne zabezpieczenie

roweru przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami, w tym zabezpieczenie roweru Linką zabezpieczającą.

5.4. Udostępnienie przez Klienta roweru lub konta osobie trzeciej jest działaniem wbrew postanowieniom Regulaminu i nie zwalnia Klienta z odpowiedzialności za jego uszkodzenie bądź kradzież, aż do momentu zakończenia wypożyczenia.

5.5 Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zdarzeń powstałych w wyniku naruszenia obowiązującego prawa oraz Regulaminu podczas korzystania z Systemu. Operator Systemu nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.

5.6 Zabronione jest korzystanie z Systemu przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu  przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a także leków i substancji, których użycie stanowi przeciwwskazanie do kierowania pojazdami.

5.7 Korzystanie z rowerów w ramach Systemu może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie do użytku osobistego Klienta.

5.8 Klient w razie zniszczenia/uszkodzenia infrastruktury Systemu (rowerów, Terminali, Stacji) wynikającego z niewłaściwego korzystania lub z naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów naprawy oraz doprowadzenia zniszczonej/uszkodzonej infrastruktury do stanu sprzed zniszczenia/uszkodzenia.

Operator wystawi Klientowi rachunek lub fakturę VAT za wykonanie naprawy zniszczonej/uszkodzonej infrastruktury Systemu.

5.9 Celowe uszkodzenie infrastruktury Systemu spowoduje złożenie przez Operatora Systemu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania, powstanie po stronie uszkadzającego odpowiedzialności odszkodowawczej za dokonane uszkodzenia/zniszczenia oraz konieczność poniesienia przez sprawcę wszelkich kosztów powstałych na skutek dokonanego uszkodzenia/zniszczenia.

5.10. W przypadkach zawinionych przez Klienta wszelkie ewentualne szkody, powstałe na skutek niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania umowy, ponosi Klient.

5.11 Zabrania się Klientowi przewozu rowerów wszelkimi środkami transportu prywatnego.

5.12 W przypadku utraty/uszkodzenia/zniszczenia roweru przez Klienta określonych w przypadkach

wskazanych w punkcie 4.7 lub 5.8 Regulaminu, całkowity koszt odtworzenia roweru, określony w Tabeli Opłat, pokrywa Klient.

5.13 Klient zobowiązany jest do niezwłocznego pokrycia wszelkich kosztów, kar, mandatów oraz opłat administracyjnych, nałożonych na niego w związku z użytkowaniem roweru wbrew obowiązującym przepisom prawa oraz Regulaminowi.

5.14 Przekroczenie przez Klienta 12 godzinnego okresu wypożyczenia roweru skutkuje dodatkowymi

kosztami określonymi w Tabeli Opłat.

5.15 W przypadku, gdy podczas wypożyczenia roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązany jest do spisania oświadczenia lub wezwania na miejsce zdarzenia Policji. Klient jest zobligowany do poinformowania o tym fakcie Biuro Obsługi Klienta, natychmiast po wystąpieniu takiego zdarzenia.

 

VI. Rejestracja oraz Zasady przetwarzania danych osobowych.

 

6.1 Rejestracja Klienta w Systemie odbywa się na stronie www.bbbike.eu, w aplikacji mobilnej lub Terminalu stacji i jest warunkiem koniecznym, do korzystania z Systemu.

6.2 Aby zarejestrować się w Systemie konieczne jest podanie następujących danych:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres email,
 • numer telefonu.

6.3 Podanie i udostępnienie danych osobowych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu korzystania z Systemu.

6.4 Podczas rejestracji Klient musi zaakceptować Regulamin Systemu – w celu zawarcia umowy z Operatorem Systemu. Podanie danych i akceptacja Regulaminu jest niezbędna w celu założenia konta i korzystania z Systemu.

6.5 Administratorem danych osobowych jest Operator Systemu, tj. Homeport Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, 00-124, NIP: 5252724792, REGON: 368437163, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000696793, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych.

6.6 W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt w następujący

sposób:

 • kontakt e-mailowy pod adresem: ochronadanych@bbike.eu;
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Homeport Polska Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.

6.7 Dane osobowe podane przez Klienta przetwarzane są przez Operatora Systemu wyłącznie na potrzeby działania Systemu, w celu wykonania Umowy, rozpatrywania reklamacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

6.8 Podstawą przetwarzania przez Operatora Systemu danych osobowych Klienta jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Operatorem Systemu a Klientem, do zawarcia której dochodzi poprzez akceptację Regulaminu Systemu przez Klienta, obowiązek wypełnienia zobowiązań prawnych, a także prawnie uzasadniony interes realizowany przez Operatora Systemu (w szczególności ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).

6.9   Odbiorcami danych osobowych Klientów będą:

 • Organizator Systemu: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej, NIP: 9372686990, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1,
 • Homeport s.r.o. Křižíkova 237/36A, 186 00 Praha 8-Karlín, Czechy, jako dostawca infrastruktury teleinformatycznej,
 • podmioty działające na zlecenie Operatora Systemu w jego imieniu, które dostarczają i wspierają systemy teleinformatyczne Operatora (ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną, itp.),
 • niezależni administratorzy – usługodawcy obsługujący płatności internetowe oraz za pomocą kart płatniczych,
 • podmioty publiczne upoważnione w ramach obowiązującego prawa do otrzymania danych osobowych (np. Policja).

Dane osobowe udostępniane będą jedynie wówczas, gdy będzie ku temu podstawa prawna. W przypadku podmiotów świadczących usługi na rzecz Operatora Systemu (tj. działających na jego zlecenie i w jego imieniu) Operator zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych, a dane zostaną powierzone jedynie podmiotom gwarantującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa powierzanych danych osobowych.

Operator Systemu zapewnia, że wszyscy jego pracownicy i współpracownicy przetwarzający dane osobowe Klientów zostali do tego upoważnieni, a także zobowiązani do zachowania wszelkich informacji w poufności i tajemnicy.

6.10 W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klient ma prawo:

 • zażądać, aby Operator Systemu udzielił bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania jego danych osobowych,
 • zażądać, aby Operator Systemu umożliwił dostęp do danych osobowych oraz przekazał kopię danych, które zostały mu przekazane; otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które zostały przekazane Operatorowi Systemu oraz – o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany,
 • zażądać, aby Operator Systemu sprostował wszelkie niedokładności w danych, które posiada,
 • zażądać, aby Operator Systemu usunął wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiada już podstaw prawnych,
 • zgłosić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta, chyba że podstawy przetwarzania przez Operatora Systemu mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Klienta,
 • zażądać ograniczenia przetwarzania danych, np. na czas rozpatrywania skargi,
 • wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: (1) kontakt e-mailowy pod adresem: ochronadanych@bbbike.eu; (2) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Operatora Systemu.

6.11 Podane dane osobowe oraz dane zebrane na podstawie aktywności Klienta (np. trasy) nie podlegają jakiejkolwiek czynności profilowania, ani nie są podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

6.12 Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu się do Systemu - w okresie trwania Umowy - posiada dostęp do historii dokonanych transakcji i wypożyczeń oraz do wszystkich swoich danych, które może aktualizować w Systemie.

6.13 Dane osobowe przetwarzane będą przez Operatora tak długo, jak długo Klient będzie posiadał konto w Systemie i będzie to niezbędne w celu świadczenia usługi na jego rzecz lub przez okres świadczenia usługi wypożyczalni rowerów na rzecz Organizatora Systemu. Operator będzie także przechowywać dane osobowe Klienta w razie potrzeby, aby dotrzymać zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory lub egzekwować postanowienia zawartych umów (w szczególności wobec Organizatora Systemu i Klientów). W przypadku braku konieczności przetwarzania danych osobowych Klientów w celach określonych w Regulaminie, dane osobowe Klienta zostaną usunięte przez Operatora.

6.14 Operator zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Klientem w sprawach związanych z realizacją Umowy.

 

VII. Formy płatności.

 

7.1 Użytkownik wnosi opłatę za korzystanie z Systemu poprzez dokonanie wpłaty na dedykowany rachunek przedpłacony, tj. rachunek bankowy utworzony przez Operatora w celu umożliwienia Klientowi korzystania z Systemu.

Wpłata na rachunek przedpłacony odbywa się przy użyciu portalu obsługi płatności internetowych, zaimplementowanego na stronie www.bbbike.eu oraz terminalu stacji,            po zalogowaniu się Klienta na jego konto w Systemie.

7.2 Za prawidłowo zaksięgowaną wpłatę uznaje się moment, kiedy środki finansowe znajdą się na rachunku przedpłaconym Klienta.

7.3. Środki finansowe wpłacone na Rachunek Klienta są do wykorzystania w Systemie i nie podlegają zwrotowi w trakcie i po zakończeniu trwania umowy za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w punkcie 14.3 Regulaminu.

 

VIII. Wypożyczenie roweru.

 

8.1. Warunkiem wypożyczenia roweru jest posiadanie aktywnego konta w Systemie oraz posiadanie

dodatniego salda na Rachunku Klienta, nie mniejszego niż 4,00 zł brutto (słownie cztery 00/100).

Wymagane jest również posiadanie przez Użytkownika aktywnego telefonu komórkowego umożliwiającego stały kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

8.2 Rower można wypożyczyć na dowolnej Stacji po zalogowaniu się do Systemu Identyfikatorem Klienta nadanym przy rejestracji oraz postępując zgodnie z wyświetlanymi na Terminalu lub w aplikacji mobilnej komunikatami.

8.3 Klient, przed wypięciem wybranego roweru ze Stojaka, zobowiązany jest do upewnienia się, że rower jest przydatny do umówionego użytku.

Klient powinien sprawdzić w szczególności czy: opony roweru są napompowane; łańcuch, kierownica i nakrętki na kołach nie są poluzowane; hamulce sprawne oraz czy do ramy przypięta jest Linka zabezpieczającą. W przypadku nienależytego stanu roweru Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

8.4 W przypadku wykrycia jakiejkolwiek usterki w rowerze, Klient zobligowany jest do zwrócenia roweru do najbliższej Stacji i poinformowania o tym fakcie Biuro Obsługi Klienta podając numer boczny roweru.

8.5 Rower wyposażony jest w koszyk umieszczony na przedniej części roweru. Koszyk przystosowany

jest do przewozu drobnych rzeczy o wadze nieprzekraczającej 12 kg. Kategorycznie zabrania się przewożenia w koszyku dzieci. Rzeczy cięższe umieszczone w koszyku mogą ulec zniszczeniu, za co Operator nie ponosi odpowiedzialności. Zabrania się przewożenia ostrych rzeczy wystających poza obręcz koszyka. W razie wypadku lub innego incydentu powstałego na skutek niewłaściwego użytkowania koszyka przez Klienta, Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przedmiotów lub towarów przewożonych w koszyku. Operator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w koszyku rowerowym.

8.6 Maksymalne obciążenie roweru przeznaczonego do użytku przez 1 osobę nie może przekroczyć 120kg.

8.7 Wypożyczony rower należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower będący środkiem transportu miejskiego służy do przemieszczania się pomiędzy Stacjami. Rower nie jest przeznaczony do jazdy wyczynowej, jazdy poza utwardzonymi nawierzchniami, wyścigów oraz pchania lub ciągnięcia jakiejkolwiek rzeczy lub osoby.

8.8 W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem roweru na danej Stacji , Klient powinien

natychmiast skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Pracownik Infolinii poinformuje o możliwym do zastosowania rozwiązaniu.

8.9 Zabrania się wykorzystywania zabezpieczeń, które nie są elementem Systemu, do blokowania roweru w Stacji. W przypadku wykrycia takiego zabezpieczenia, Operator zastrzega sobie prawo do jego usunięcia, obciążając kosztami takiego działania Klienta zgodnie z Tabelą Opłat.

8.10 Zabrania się wstawiania, a w szczególności przypinania jakichkolwiek innych rowerów do Stacji za pomocą jakiegokolwiek zapięcia.

 

IX. Czas trwania wypożyczenia.

 

9.1 Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej przed upływem dwunastej godziny wypożyczenia.

9.2 Przekroczenie czasu wypożyczenia roweru skutkuje rozpoczęciem działań zabezpieczających i powoduje naliczenie opłat zgodnie z Tabelą opłat oraz umieszczeniem Klienta na tzw. czarnej liście.

 9.3 Wymóg wskazany w pkt. 9.1 nie dotyczy Klientów akcji specjalnych.

 

X. Zwrot roweru.

 

10.1 Zwrot roweru może zostać dokonany przez Klienta w dowolnej Stacji za pomocą wsunięcia uchwytu dokującego rower do wybranego elektrozamka umieszczonego w Stojaku. Klient powinien upewnić się, czy rower został prawidłowo zapięty, poprzez pociągnięcie roweru do siebie.

10.2 W przypadku braku wolnego miejsca na Stacji (stacja jest przepełniona i nie ma wolnego elektrozamka), Klient zobowiązany jest do zwrotu roweru przy użyciu Linki zabezpieczającej, przypinając rower do Stojaka.

W takim przypadku zwrot roweru możliwy jest w drodze kontaktu telefonicznego z Biurem Obsługi Klienta lub za pomocą aplikacji mobilnej.

10.3 Jeśli procedura zwrotu roweru przebiegnie niepoprawnie z winy Klienta, ponosi on odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone działaniem zawinionym na rzecz Operatora.

 

XI. Naprawy i Awarie.

 

11.1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do Biuro Obsługi Klienta  pod numerem telefonu: +48 33 444 8888.

W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą bezpieczną jazdę Klient musi zatrzymać się, powiadomić telefonicznie o tym Biuro Obsługi Klienta oraz odprowadzić rower do najbliższej Stacji.

11.2. Klient zobowiązuje się postępować w sposób ograniczający możliwości wyrządzenia szkody lub

ponoszenia odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu z powodu niewłaściwego użycia roweru. Klient

ma obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z Biurem Obsługi Klienta przez cały czas wypożyczenia roweru.

11.3. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, czy wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Operator.

 

XII. Opłaty.

 

12.1 Wysokość opłaty za wypożyczenie roweru określa Tabela opłat dostępna na stronie www.bbbike.eu, w aplikacji mobilnej oraz na Stacjach (załącznik nr 2 Regulaminu). Opłata naliczana jest według liczby minut wypożyczenia roweru, począwszy od momentu zwolnienia zamka w procesie wypożyczenia, kończąc w momencie zakończenia wypożyczenia – prawidłowego zwrotu roweru do Stacji.

12.2 Opłaty za korzystanie z roweru zależą od długości czasu wypożyczenia.

12.3 W przypadku, gdy opłaty należne Operatorowi za korzystanie z roweru przekroczą środki posiadane na Rachunku Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do doprowadzenia Rachunku Użytkownika do salda co najmniej 0,00 złotych w terminie do 21 dni od wystąpienia takiego stanu.

 

XIII. Reklamacje.

 

13.1 Reklamacją jest zgłoszenie przez Klienta drogą mailową na adres:

reklamacje@bbbike.eu żądania zwrotu opłaty z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

13.2 Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w terminie 7 dni od daty zdarzenia stanowiącego powód reklamacji. Wszelkie reklamacje związane z usługami świadczonymi w oparciu o przedmiotowy Regulamin należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej do Operatora Systemu na adres e-mail: reklamacje@bbbike.eu. Inne formy zgłaszania reklamacji są niedozwolone.

13.3 Prawidłowo przesłana reklamacja musi zostać wysłana z adresu email wprowadzonego do Systemu. Reklamacja oprócz szczegółowo opisanego zdarzenia musi zawierać dane Klienta zarejestrowanego w Systemie, pozwalające na jego jednoznaczną identyfikację. Dane te stanowią:

 • imię i nazwisko,
 • Login,
 • adres e-mail.

W przypadku przedstawienia niekompletnych danych Operator zastrzega możliwość pozostawienia

reklamacji bez rozpoznania.

W przypadku wniesienia reklamacji dane osobowe przetwarzane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta oraz dla celów dowodowych. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. roszczenia o zadośćuczynienie, naprawienie szkody) – dane są przetwarzane w czasie niezbędnym do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora lub Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.

13.4 Operator Systemu rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 21 dni od daty jej wniesienia lub uzupełnienia. W przypadku uzupełnienia reklamacji, termin rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia dokumentów uzupełniających, dodatkowych wyjaśnień lub informacji. W następnej kolejności Klientowi wysłana zostanie informacja zwrotna na adres email wskazany podczas rejestracji.

13.5 W wypadku spraw, których stopień trudności uniemożliwia rozpatrzenie w ww. terminie dopuszczalne jest wydłużenie czasu rozpatrzenia do 45 dni, z uprzednią informacją dla wnoszącego reklamację o takiej konieczności.

13.6 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpoczęciem rozpatrywania reklamacji Operator Systemu zwraca się z prośbą do składającego reklamację o uzupełnienie w niezbędnym zakresie.

13.7 Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań

wobec Operatora Systemu i uiszczenie należnej opłaty w terminie do 21 dni od zdarzenia.

13.8 Klient ma prawo do odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora Systemu w terminie 14 dni od jej doręczenia Klientowi.

Odwołania rozpatrywane są w terminie 21 dni od dnia ich wpłynięcie na adres email:

reklamacje@bbbike.eu.

Klient ma prawo złożyć wniosek do Operatora o ponowne rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem

decyzji wydanej w wyniku reklamacji.

13.9 Klientowi przysługuje prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania usługi w postępowaniu sądowym dopiero w momencie wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

Postępowanie reklamacyjne uznaje się za wyczerpane również, gdy Operator Systemu nie zapewni informacji zwrotnej na wniesioną reklamację w terminie 1 miesiąca od daty jej złożenia. Operator ponosi odpowiedzialność w zakresie niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania usługi w ograniczeniu do szkody faktycznej i nie uwzględnia utraconych ewentualnych korzyści.

13.10. W przypadku reklamacji rozpatrzonych pozytywnie, kredyty podlegające reklamacji są zwracane na Rachunek Przedpłacony Klienta na poczet kolejnych wypożyczeń.

 

XIV. Odstąpienie od umowy.

 

14.1 Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Operatorem Systemu, bez składania żadnych dodatkowych wyjaśnień, w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia.

W tym celu Użytkownik przesyła na adres Operatora: bok@bbbike.eu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

14.2 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta, gdy saldo Rachunku Klienta jest ujemne, Klient zobowiązany jest do doprowadzenia do salda 0,00 zł (słownie zero złotych), w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy.

14.3 Środki finansowe wpłacone na Rachunek Klienta podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia.

Powyższe nie dotyczy jednak sytuacji, w której za zgodą Klienta usługa została zrealizowana przed upływem terminu przewidzianego na odstąpienie od zawartej Umowy.

14.4 Środki wpłacone na Rachunek Klienta podczas funkcjonowania systemu mogą zostać wykorzystane wyłącznie do celów związanych z korzystaniem z Systemu BBbike i nie podlegają zwrotowi lub/i wypłacie w przypadku odstąpienia od umowy opisanej w punkcie 14.3 oraz po zakończeniu umowy z Organizatorem Systemu.

 

XV. Wypowiedzenie umowy.

 

15.1 Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w dowolnym czasie. Wypowiedzenie Umowy powinno

zostać przesłane w formie elektronicznej na adres mailowy bok@bbbike.eu wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację Klienta wprowadzone przy rejestracji do Systemu tj.:

 • imię i nazwisko
 • Login
 • adres email używany w Systemie

15.2 W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta, gdy saldo Rachunku Klienta jest ujemne, Klient zobowiązany jest do doprowadzenia go do salda 0,00 zł (słownie zero złotych), w terminie 7 dni od dnia złożenia wypowiedzenia, niezależnie od postanowienia punktu 12.3 Regulaminu.

15.3 Klient powinien wykorzystać dokonane przedpłaty do końca trwania umowy. Operator nie zwraca opłat uiszczonych, a niewykorzystanych.

15.4 Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy z ważnych przyczyn, tj. w przypadku naruszania przez Klienta postanowień Regulaminu, takich jak:

 • nieuregulowanie opłaty za przekroczenie dwunastogodzinnego okresu wynajmu roweru,
 • nieuregulowanie wpłaty za ewentualne zniszczenia infrastruktury Systemu,
 • nieuregulowanie w ciągu 7 dni ujemnego salda konta, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Klienta do zaniechania lub usunięcia naruszeń.

 

XVI. Postanowienia końcowe.

 

16.1 Korzystanie z System wymaga:

 • odpowiedniego stanu zdrowia Klienta, umożliwiającego bezpieczne korzystanie z roweru;
 • posiadania umiejętności i uprawnień do poruszania się rowerem;
 • znajomości przepisów ruchu drogowego, a w szczególności ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2017r, poz. 1260 z póz. zm.).

16.2 Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana na adres email używany przez Klienta w Systemie. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę, przy czym wypowiedzenie winno być przesłane na adres siedziby Operatora. Brak wypowiedzenia w określonym terminie oznacza akceptację przez Klienta zmian wprowadzonych w Regulaminie.

16.3 W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu, skutkującego powstaniem

szkody po stronie Operatora, Operator zastrzega sobie możliwość blokady konta Klienta w Systemie do czasu wyjaśnienia sprawy.

16.4 W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym.


Załącznik nr 1

 

OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU ZA ZGODĄ RODZICA

 

Stosownie do wymogów punktu 3.7 Regulaminu odpłatnej samoobsługowej wypożyczalni rowerów

miejskich w Bielsku-Białej ja niżej podpisany/a …………………………………..…………………, legitymujący/a się dowodem osobistym/paszportem* numer: …………………………, zamieszkały/a ……………………………….., jako przedstawiciel ustawowy: …………………………..…………………..…… (imię i nazwisko małoletniego), zamieszkałego …………………….., niniejszym oświadczam, iż:

1. Wyrażam zgodę na przystąpienie przez ww. małoletniego do Systemu Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej, dalej zwanego Systemem, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie: www.bbbike.eu;

2. Zapoznałem/am się z ww. regulaminem, akceptuję jego treść i wyrażam zgodę na postanowienia

ww. Regulaminu, w tym także dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych;

3. Zobowiązuję się do pokrycia wszelkich ewentualnych szkód i roszczeń powstałych w związku z korzystaniem przez ww. małoletniego z Systemu;

4. Oświadczam, że ww. małoletni posiada ważną kartę rowerową lub prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

 

………………………..

(miejscowość, data)

 

………………………………

(imię i nazwisko)

* – niepotrzebne skreślić

 

 


Załącznik nr 2

 

TABELA OPŁAT (kwoty brutto):

 

Bezzwrotna opłata inicjalna: 10 zł

 

Za wypożyczenie roweru do 20 minut: 0,00 zł1

Za wypożyczenie roweru od 21 minut do 60 minut: 2,00 zł

Za rozpoczętą drugą godzinę wypożyczenia roweru: 3,00 zł

Za rozpoczętą trzecią godzinę i każdą kolejną rozpoczętą godzinę wypożyczenia roweru powyżej 4 godzin (do 12 godzin): 4,00 zł

 

Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia roweru: 200 zł

Opłata za kradzież, utratę, zniszczenie roweru: 3600 zł

 

1 Dzienna suma czasów wypożyczenia.

*Naliczanie opłat jest sekundowe.

*Opłaty za poszczególne przedziały czasowe są sumowane np. za wypożyczenie 80 minutowe Klient

zapłaci 2,00 zł + 3,00 zł = 5,00 zł.