System logo
BBbike
City logo
City logo
Strona startowa / REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN korzystania z Systemu Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej - BBbike
 
I. Preambuła
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych, zwanego dalej BBbike działającego na terenie Miasta Bielska-Białej.
 
II. Definicje
2.1. Regulamin - niniejszy regulamin opisuje reguły i warunki korzystania z BBbike, zakres praw, obowiązków oraz ponoszenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora i Klienta. Akceptacja Regulaminu i spełnienie wszystkich wymogów w nim określonych stanowi warunek korzystania z Systemu BBbike oraz jest niezbędne do rejestracji w Systemie BBbike. Klient zawiera umowę z Operatorem BBbike z chwilą akceptacji Regulaminu, rejestracji oraz uiszczenia opłaty w Systemie BBbike.
2.2. Umowa – porozumienie pomiędzy Klientem a Operatorem BBbike, ustalające wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Porozumienie zostaje automatycznie zawarte w momencie akceptacji Regulaminu oraz uiszczenia minimalnej opłaty podczas procesu rejestracji w Systemie BBbike
2.3. System Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej / System BBbike –infrastruktura techniczna, oprogramowanie oraz urządzenia i rowery w zakresie obejmującym przygotowanie i prowadzenie Systemu BBbike oraz czynności związanych z prowadzeniem portalu internetowego: www.bbbike.eu, działająca 24 godziny w ciągu doby, określana również w dalszej części Regulaminu jako Wypożyczalnia.
2.4. Operator BBbike – jednostka organizacyjna, która realizuje usługi związane z obsługą Systemu BBbike. Operatorem BBbike jest BikeU Sp. z o.o, ul. Emilii Plater 53, 00 -112 Warszawa.
2.5. Klient – użytkownik Systemu BBbike, który dokonał rejestracji w Systemie BBbike akceptując jego Regulamin oraz uiścił opłatę minimalną, zgodną z tabelą opłat.
2.6. Serwis BBbike - serwis zajmujący się konserwacją i naprawami Systemu BBbike.
2.7. Biuro Obsługi Klienta  BBbike (BOK BBbike) – biuro zapewniające Klientowi  kontakt telefoniczny oraz e-mailowy z Operatorem BBbike. Informacje o funkcjonowaniu BOK  BBbike znajdują się na stronie internetowej: www.bbbike.eu
2.8. Strefa użytkowania - granice administracyjne Miasta Bielska-Białej, w obrębie których dozwolone jest korzystanie z rowerów BBbike.
2.9. Stacja BBbike - miejsce wypożyczania oraz zwrotu roweru przez Klientów, oznakowane symbolem Systemu BBbike, wyposażone w stojaki rowerowe, oraz terminal. Informacje o lokalizacji Stacji BBbike znajdują się na każdym terminalu oraz na stronie internetowej: www.bbbike.eu
2.10. Terminal BBbike - urządzenie do samodzielnego wypożyczenia i zwrotu roweru, znajdujące się na Stacji BBbike.
2.11. Identyfikator Klienta - to osobisty numer zapisany w wersji liczbowej, w postaci numeru PIN/Hasło, który to numer klient otrzymuje podczas rejestracji w systemie KMK Bike. Podczas logowania się do systemu w terminalu Wypożyczający używa identyfikatora klienta do autoryzacji na stacji bazowej KMK Bike. to osobisty zbiór znaków w postaci alfanumerycznej, który Klient otrzymuje podczas rejestracji w Systemie BBbike. Identyfikator jest niezbędny podczas logowania do Systemu przy pomocy terminalu, w celu autoryzacji oraz wypożyczenia lub zwrotu roweru.
2.12. Tabela Opłat - cennik usług i opłat Systemu BBbike stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Dostępny na stronie www.bbbike.eu
2.13. Rachunek przedpłacony - osobisty rachunek Klienta w systemie rozliczeniowym Systemu BBbike, na którym realizowane są operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z systemu BBbike zgodnie z Tabelą Opłat.
2.14. Kwota doładowania - kwota wniesiona przez Klienta w formie przedpłaty (doładowania) na przedpłacony rachunek osobisty Klienta, do wykorzystania na pokrycie opłat za korzystanie z Systemu BBbike  według Tabeli Opłat.
2.15. Wypożyczenie roweru - wypożyczenie roweru ze stacji BBbike przy pomocy Identyfikatora Klienta.
2.16. Zwrot roweru –  zwrot roweru w dowolnej, działającej Stacji BBbike. Zwrot roweru nastąpi po przeprowadzonej na Stacji BBbike oraz zakończonej sukcesem procedurze zwrotu roweru, zgodnej ze wskazaniami Terminala.
2.17. Działania zabezpieczające - czynności podejmowane w przypadku naruszenia regulaminu Systemu BBbike, polegające na kontakcie z Klientem, wezwaniu do dobrowolnego uregulowania należności w sytuacji gdy stan rachunku przedpłaconego nie jest wystarczający do pokrycia kosztów powstałych na skutek korzystania z Systemu BBbike, a w przypadku braku dobrowolnego uregulowania należności, przymusowe jej wyegzekwowanie. Przypadki kradzieży czy zniszczenia mienia Systemu BBbike zgłaszane będą właściwym organom, uprawnionym do ścigania oraz karania sprawców czynów niedozwolonych.
2.18. Minimalna kwota doładowania– minimalna opłata jaką Klient powinien doładować swój osobisty rachunek Klienta w systemie rozliczeniowym Systemu BBbike
2.19. Opłata inicjalna/Kaucja zwrotna – kwota jaką Operator zwraca Klientowi w przypadku rozwiązania umowy pomiędzy Operatorem a Klientem.
2.20. Akcje specjalne – akcje promocyjne przeprowadzane dla Klientów Systemu BBbike w czasie funkcjonowania Systemu
.
III. Warunki ogólne korzystania z Systemu BBbike
3.1. Warunkiem korzystania z Systemu BBbike  jest: przeprowadzenie przez Klienta procedury rejestracji na stronie: www.bbbike.eupodanie przez Klienta przy rejestracji wymaganych danych osobowych, uiszczenie minimalnej opłaty wskazanej w tabeli opłat, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, oraz utrzymanie minimalnego stanu rachunku przedpłaconego na poziomie 10,00 (dziesięć) złotych.
3.2. Warunkiem korzystania z Systemu BBbike jest utrzymywanie minimalnego stanu rachunku przedpłaconego na poziomie 10,00 zł brutto (dziesięć złotych 00/100). Kwota ta jest zwracana przez Operatora Klientowi w przypadku rozwiązania umowy pomiędzy Operatorem a Klientem. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów informacyjnych Systemu BBbike na podany podczas procedury rejestracji adres e-mail. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Operatora wyłącznie na potrzeby własne związane z funkcjonowaniem Systemu BBbike.
3.3. Operator BBbike wyda Klientowi rower do użytku, na warunkach określonych w Regulaminie. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności uiszczać opłaty zgodne z tabelą opłat, na wskazany przez Operatora rachunek przedpłacony.
3.4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za rower od momentu wypożyczenia roweru - wypięcia ze Stacji BBbike, do momentu zwrotu roweru - wpięcia do Stacji BBbike i zakończenia procedury zwrotu roweru, z zastrzeżeniem punktu 3.6 niniejszego rozdziału Regulaminu. Klient odpowiada w szczególności za wszelkie uszkodzenia powstałe z jego winy, od chwili wypożyczenia roweru z dowolnej Stacji BBbike, do momentu zwrotu roweru, na dowolnej Stacji BBbike.
3.5. Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić BOK BBbike o kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia roweru oraz niezwłocznie zgłosić fakt kradzieży w najbliższym Komisariacie Policji. Klient odpowiada za kradzież wypożyczonego roweru i ponosi za to odpowiedzialność finansową tylko w przypadku jego niewłaściwego zabezpieczenia przed kradzieżą podczas trwania wypożyczenia.
3.6. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 18-go roku życia lub inne osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, muszą przed zawarciem Umowy przekazać Operatorowi BBbike pisemną zgodę rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych, na zawarcie Umowy oraz oświadczenie o akceptacji Regulaminu BBbike, przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej: www.bbbike.euWw. oświadczenie musi być doręczone Operatorowi BBbike poprzez wysłanie go listem poleconym lub przekazane na adres Operatora Systemu BBbike, którego aktualny adres dostępny jest na stronie internetowej: www.bbbike.euWarunkiem koniecznym korzystania przez osoby małoletnie z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnej karty rowerowej lub prawa jazdy odpowiedniej kategorii.
3.7. Użytkowanie wypożyczonego roweru jest dozwolone w granicach administracyjnych Miasta Bielska-Białej.
3.8. W przypadku utraty/zniszczenia roweru całkowity koszt odtworzenia roweru, określony w Tabeli Opłat, pokrywa Klient.
3.9. Przekroczenie 12-godzinnego okresu pobrania roweru skutkuje dodatkowymi kosztami określonymi w Tabeli Opłat
 

IV. Odpowiedzialność
4.1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z warunkami Regulaminu oraz Kodeksu Drogowego.
4.2. Klient zobowiązuje się oddać rower w stanie niepogorszonym od stanu w którym Klient wypożyczył rower.
4.3. Klient zobowiązuje się zapewnić w czasie wypożyczenia prawidłowe i skuteczne zabezpieczenie roweru przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami.
4.4. Udostępnienie przez Klienta roweru osobie trzeciej wbrew postanowieniom regulaminu, nie zwalnia Klienta z odpowiedzialności za jego uszkodzenie bądź kradzież, aż do momentu zwrotu roweru do Stacji BBbike.
4.5.  Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zdarzeń powstałych  w wyniku naruszenia przez siebie obowiązującego prawa oraz Regulaminu podczas korzystania z Systemu BBbike. Operator BBbike nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.
4.6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za udostępniony mu rower począwszy od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu. W razie braku zwrotu roweru, Klient zostanie obciążony kosztami dalszego trwania wypożyczenia oraz poniesie odpowiedzialność za ewentualną jego kradzież bądź zniszczenie.
4.7. Korzystanie z rowerów Systemu BBbike może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Klienta.
4.8. Klient Systemu BBbike na jedno konto może wypożyczyć jednocześnie dwa rowery.
4.9.  Zabronione jest korzystanie z Systemu BBbike przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.
4.10. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego pokrycia wszelkich kosztów, kar, mandatów oraz opłat administracyjnych, nałożonych na niego w związku z użytkowaniem roweru wbrew obowiązującym przepisom prawa oraz Regulaminowi.
4.11. Klient w razie zniszczenia/uszkodzenia infrastruktury Systemu BBbike (Rowerów, Terminali, Stacji BBbike) będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów naprawy oraz doprowadzenia zniszczonej/uszkodzonej infrastruktury do stanu sprzed zniszczenia/uszkodzenia. Uszkodzenie Systemu BBbike spowoduje złożenie przez Operatora BBbike zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania.
4.12. Wszelkie ewentualne szkody, powstałe na skutek niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania umowy, w pełnej wysokości ponosi Klient Systemu BBbike.
 
V. Rejestracja
5.1 Rejestracja w Systemie BBbike jest warunkiem koniecznym dla korzystania z  Systemu BBbike.
5.2. Rejestracja odbywa się w portalu internetowym znajdującym się pod adresem www.bbbike.eu
5.3. Warunkiem zarejestrowania Klienta w BBbike, jest podanie  danych osobowych (imię, nazwisko) oraz danych kontaktowych tj. adres e-mail i numer telefonu komórkowego, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w celu wykonywania Umowy oraz zasilenie rachunku przedpłaconego kwotą 20,00 (dwadzieścia) złotych, na którą składa się opłata inicjalna i minimalna kwota doładowania. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich uzupełnienia. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych osobowych, Klient zobowiązuje się do niezwłocznej ich aktualizacji w Systemie BBbike. Administratorem danych osobowych jest Operator BBbike.
5.4. Numer telefonu podany przez Klienta podczas procesu rejestracji jest zarazem numerem identyfikacyjnym  Klienta Systemu BBbike.
 
VI. Formy Płatności
6.1.Klient wnosi opłatę poprzez dokonanie wpłaty na dedykowany Klientowi rachunek przedpłacony. Wpłata na rachunek przedpłacony może być dokonana przelewem, bądź przy użyciu portalu obsługi płatności znajdującego się na stronie: www.bbbike.eu
6.2.Właścicielem rachunków przedpłaconych Klienta jest Operator BBbike.
6.3. W trakcie trwania umowy z Operatorem BBbike środki zgromadzone na rachunku przedpłaconym Klienta nie podlegają zwrotowi.
 
VII. Wypożyczenie
7.1. Rower można wypożyczyć – w miarę dostępności na stacji - w dowolnej Stacji BBbike po uprzednim uruchomieniu Terminala BBbike, zalogowaniu się w systemie indywidualnym Identyfikatorem Klienta oraz postępowaniu zgodnie z wyświetlanymi na urządzeniu Terminala BBbike komunikatami.
7.2. Warunkiem wypożyczenia roweru jest posiadanie ważnego konta BBbike, określającego aktywny status Klienta tzn. prawidłową rejestrację Klienta i posiadanie minimalnego stanu rachunku przedpłaconego.
7.3. Przed wypięciem wybranego roweru ze stojaka, Klient zobowiązany jest do upewnienia się, że rower jest przydatny do umówionego użytku, w tym w szczególności czy opony roweru są napompowane.
7.4. W momencie stwierdzenia jakiejkolwiek usterki roweru w czasie jego wypożyczenia, Klient zobligowany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do BOK BBbike oraz dokonania zwrotu roweru w najbliższej Stacji BBbike.
7.5. Wypożyczenie i korzystanie przez Klienta z niesprawnego roweru skutkuje jego odpowiedzialnością za wszelkie usterki lub szkody z tego wynikające.
7.6. W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem lub zwrotem roweru ze Stacji BBbike  Klient jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu telefonicznego z  BOK BBbike. Pracownik  BOK BBbike poinformuje Klienta o dalszej procedurze działania.
7.7. Wypożyczony rower należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower BBbike będący środkiem transportu miejskiego przeznaczony jest do przemieszczania się pomiędzy Stacjami BBbike. Zabronione jest użytkowanie przedmiotowych rowerów w celu jazdy wyczynowej, terenowej poza utwardzonymi nawierzchniami, sztuczek kaskaderskich. Nie należy ścigać się oraz używać roweru do pchania lub ciągnięcia czegokolwiek. Zabrania się przewożenia w koszyku przedmiotów o ostrych krawędziach, wystających poza obręcz, dzieci oraz zwierząt. Waga wkładu nie może przekroczyć 20 kg. 
7.8 Zabrania się używania zabezpieczeń nie będących elementem Systemu BBbike w celu zablokowania roweru na Stacji BBbike. Operator BBbike zastrzega sobie prawo do usunięcia niewłaściwych zabezpieczeń zastosowanych przez Klienta. Wszelkie koszty wynikające z tego ponosi Klient Systemu BBbike zgodnie z Tabelą Opłat.
 
VIII. Czas trwania wypożyczenia
8.1. Klient ma obowiązek zwrócić rower przed upływem dwunastej godziny wypożyczenia.
8.2 Wymóg wskazany w pkt. 8.1 nie dotyczy Klientów akcji specjalnych.
8.3. Przekroczenie czasu wypożyczenia powoduje rozpoczęcie działań zabezpieczających.
 
IX. Naprawy i Awarie
9.1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do  BOK BBbike pod numerem telefonu:   +48 33 444 88 88. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Klient musi się zatrzymać, powiadomić telefonicznie o tym  BOK BBbike oraz odprowadzić rower do najbliższej Stacji BBbike.
9.2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, czy wymiany części w wypożyczonym rowerze.
 
X. Procedura ZWROT
10.1. Klient zwraca rower poprzez wpięcie roweru do wolnego elektrozamka, znajdującego się w dowolnej Stacji BBbike a następnie pociągnięcie roweru w kierunku do siebie, w celu upewnienia się, że rower jest prawidłowo zabezpieczony.
10.2. W przypadku braku możliwości wpięcia roweru do elektrozamka na Stacji BBbike (brak wolnego miejsca/awaria) Klient jest zobowiązany do zwrotu roweru przy użyciu zamka szyfrowego, przypinając rower do innego roweru lub stojaka) i niezwłocznym powiadomieniu o tym fakcie  BOK BBbike.
 
XI. Brak zwrotu w terminie
11.1. Nie zwrócenie roweru przed dwunastą godziną wypożyczenia jest traktowane jako naruszenie Regulaminu, a tym samym złamanie przez Klienta umowy z Operatorem BBbike, co spowoduje uruchomienie działań zabezpieczających.
11.2. Zwrot roweru po upływie dwunastej godziny spowoduje obciążenie Klienta kwotą określoną w Tabeli Opłat.
 
XII. Opłaty
12.1. Wysokość opłat za wypożyczenie roweru określana jest w oparciu o Tabelę Opłat, dostępną na stronie internetowej: www.bbbike.eu .Opłata wyliczana jest według liczby minut wypożyczenia, począwszy od momentu zwolnienia zamka w procesie wypożyczenia, kończąc w momencie zakończenia wypożyczenia – prawidłowego zwrotu roweru do Stacji BBbike.
12.2. Opłaty za korzystanie z Systemu BBbike są zróżnicowane i uzależnione od długości czasu wypożyczenia roweru. Czas naliczania opłat jest podzielony na jednogodzinne okresy za wyjątkiem pierwszej godziny wypożyczenia, podczas której wydziela się okres pierwszych 20 minut wypożyczenia.
12.3. W razie gdy naliczona opłata za wypożyczenie roweru, bądź inna wynikająca z Tabeli Opłat, przekracza posiadane środki Klienta zgromadzone na rachunku przedpłaconym, Klient w celu dalszego korzystania z BBbike zobowiązany jest do zasilenia swojego rachunku przedpłaconego do minimalnego stanu 10zł brutto.
12.4. Minimalna kwota jednorazowego doładowania wynosi 10,00 (dziesięć) złotych.
 
XIII. Reklamacje
13.1. Reklamacją jest zgłoszenie przez Klienta drogą elektroniczną, na adres: bok@bbbike.eu, żądania zwrotu opłaty z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Wypożyczenia przez Operatora BBbike w terminie nie przekraczającym 7 dni od wystąpienia tego zdarzenia.
13.2. Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w terminie 7 dni od daty zdarzenia  stanowiącego powód reklamacji pod rygorem utraty uprawnień z tego tytułu. Po upływie 7 dni wygasa prawo do zgłoszenia reklamacji. Wszelkie reklamacje związane z usługami świadczonymi w oparciu o przedmiotowy Regulamin należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej do Operatora BBbike na adres e-mail: bok@bbbike.eu
13.3. Operator BBbike rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania. Informacja zwrotna w sprawie rozpoznania reklamacji zostanie wysłana pod wskazany adres e-mail.
 
XIV. Rezygnacja
14.1. Klient ma prawo zrezygnować z Umowy z Operatorem BBbike w dowolnym czasie.
14.2. Rezygnacja następuje drogą elektroniczną, poprzez przesłanie wiadomości  nie budzącej wątpliwości co do intencji, zawierającej oświadczenie woli Klienta, na adres: bok@bbbike.eu wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację Klienta, w szczególności Identyfikatorem Klienta BBbike. Rozwiązanie umowy możliwe jest w sytuacji gdy saldo rachunku przedpłaconego wypożyczającego jest dodatnie. W sytuacji gdy saldo rachunku przedpłaconego jest ujemne, przed złożeniem oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy konieczne jest doprowadzenie przez Klienta stanu rachunku przedpłaconego do salda 0,00 złotych.
14.3. Po  rozwiązaniu umowy Klientowi przysługuje prawo zwrotu środków zgromadzonych na rachunku przedpłaconym, gdy saldo przewyższa 0,00 złotych. Środki zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w terminie do 14 dni roboczych od momentu złożenia rezygnacji.
 
XV. Postanowienia końcowe
15.1. Operator BBbike zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach niniejszego regulaminu przesyłana będzie na adres e-mail podany w czasie rejestracji w Systemie BBbike. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany regulaminu przesłanej do  BOK BBbike w terminie 7 dni od dnia jej wysłania do Klienta oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Klienta Systemu BBbike.
15.2. Wypożyczenie roweru oraz akceptacja Regulaminu są równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na bezpieczne korzystanie z roweru oraz umiejętności jazdy i znajomości przepisów prawa w zakresie Kodeksu Drogowego.
15.3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 
 
 
 
Załacznik nr.1
 
……………………………….
 
 
 
OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU ZA ZGODĄ RODZICA/PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
do BBbike - Systemu Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej
 
 
 
 
Stosownie do wymogów rozdziału III punktu 3.6 Regulaminu Systemu Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych BBbike w Bielsku - Białej, ja niżej podpisany/a …………………………, legitymujący/a się dowodem osobistym/paszportem* numer: …………………………, posiadający/a numer PESEL: …………………, zamieszkały/a ………………….., jako przedstawiciel ustawowy: ………………… (imię i nazwisko małoletniego), zamieszkałego …………………….., posiadającego numer PESEL: ………………….., niniejszym oświadczam, iż:
 
1.  Wyrażam zgodę na przystąpienie przez ww. małoletniego do Systemu Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych BBbike w Bielsku - Białej, dalej zwanego SBWR, zgodnie z regulaminem SBWR dostępnym na stronie: www.bbbike.eu
2.  Zapoznałem/am się z ww. regulaminem, akceptuję jego treść i wyrażam zgodę na postanowienia ww. regulaminu;
3.  Zobowiązuję się do pokrycia wszelkich ewentualnych szkód i roszczeń powstałych w związku z korzystaniem przez ww. małoletniego z BBbike;
4.  Oświadczam, że ww. małoletni posiada ważną kartę rowerową lub  prawo jazdy odpowiedniej kategorii;
5.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Operatora BBbike danych osobowych moich oraz ww. małoletniego w celach niezbędnych do korzystania z BBbike, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), w celu wykonywania Umowy. Posiadam wiedzę, iż mam prawo dostępu do treści udostępnionych danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany. Administratorem danych osobowych jest BikeU Sp z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-112 Warszawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu skorzystania z usługi i Systemu BBbike.
 
 
………………………..
(miejscowość, data)
 
 
………………………………
(imię i nazwisko)
 
* - niepotrzebne skreślić

 
 
 
 
 
 
Załącznik nr. 2
 
TABELA OPŁAT (kwoty brutto)
 
Opłata inicjalna/kaucja zwrotna
10 zł
Minimalna kwota doładowania
10 zł
 
Od 0 do 20 minuty
0 zł
Od 20 do 60 minuty
2 zł
Od 60 do 120 minuty
3 zł
Od 120 do 180 minuty
3 zł
Każda następna godzina
4 zł
 
 
Maksymalny czas wypożyczenia roweru to 12 godzin
przekroczenie oznacza nałożenie dodatkowej opłaty w wysokości 200 zł
 
 
Koszt odtworzenia roweru
2000 zł
Opłaty za usunięcie nieregulaminowej blokady roweru
200 zł
 
 
 
*Naliczanie opłat jest sekundowe.
*Opłaty za poszczególne przedziały czasowe są sumowane np. za wypożyczenie 80 minutowe Klient zapłaci 2,00 zł + 3,00 zł = 5,00 zł